Shatabdi Short Term Deposit Scheme
         Date:
 

 

Name of the scheme - “ Shatabdi Short Term Deposit Scheme “

Period of Deposit - 100 days

Rate of Interest - 7.00% p.a. for all customers

Scheme will be open till 31 / 03 / 2019.

नवीन मुदत ठेव योजनेचे नांव -शताब्दी अल्पमुदत ठेव योजना “

ठेवीची मुदत - १०० दिवस

व्याजदर - ७.०० द.सा.द.शे. सर्व खातेदारांसाठी

ठेव योजना ३१ / ०३ / २०१९ अखेरपर्यंतच चालू राहील.