Other Service Charges
         Date:

बचत व चालू ठेव खाती किमान शिल्लक सेवा शुल्क आकारणी बाबत.

दि.२७ / ०४ / २०१८ चे मा. संचालक मंडळ सभा मान्यतेनुसार दि.१ जून २०१८ पासून सदर बाबतीत किमान शिल्लक न राखल्यास पुढीलप्रमाणे सेवा शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे.

अ ) बचत ठेव

तपशील

चेक बुक सुविधा असल्यास किमान आवश्यक शिल्लक

चेक बुक सुविधा     नसल्यास किमान आवश्यक शिल्लक

किमान शिल्लक न राहिल्यास सेवा शुल्क (जी.एस.टी. सह )

पुणे शहरातील सर्व शाखा, मुंबईतील सर्व शाखा, औरंगाबाद, जालना रोड, कोल्हापूर, लातूर शाखा

  रू.१०००/-

   रू.५००/-

रू. १००/- तिमाही

वरील शाखांशिवाय अन्य सर्व शाखा

  रू.५००/-

  रू.३००/-

 रू.१००/-  तिमाही

 

ब) चालू ठेव

तपशील

किमान आवश्यक शिल्लक

किमान शिल्लक न राहिल्यास सेवा शुल्क (जी.एस.टी.सह)

पुणे शहरातील सर्व शाखा, मुंबईतील सर्व शाखा, औरंगाबाद, जालना रोड, कोल्हापूर, लातूर शाखा

       रू.३०००/-

     रू.२००/- तिमाही

वरील शाखांशिवाय अन्य सर्व शाखा

      रू.१०००/-

     रू.२००/- तिमाही

* Penal interest is applicable as per policy for prematured withdrawl of fixed deposit     
 NEFT/RTGS Revised Service Charges
  

अ.क्र.

सध्याचे प्रचलित चार्जेस

दिनांक ०१.०७.१९ पासून सुधारित चार्जेस

तपशील

रक्कम

शुल्क

1

आर.टी.जी.एस.

रू. १ लाख ते रू. २ लाख

रू. २ लाख ते रू. ५ लाख

रू. ५/- लाख व त्यापुढे 

काहीही नाही

रू. २५/- 

रू. ५०/-

काहीही नाही

रू. २०/- 

रू. ४५/-

2

एन.ई.एफ.टी.

रू.१/- लाखापर्यंत

रू. १ लाख ते रू. २ लाख

रू. ५/-

रू. १५/-

रू. ४/-

रू. १०/-

3

आर.टी.जी.एस व एन.ई.एफ.टी.

रू. २/- लाखचे पुढे व दु.३.३० वाजल्यानंतर

रू. ५०/- प्रत्येक व्यवहार

रू. ४५/-

4

इंटरनेटचा वापर करून आर. टी. जी. एस केल्यास

रू. १ लाख ते रू. २ लाख

रू. २ लाख ते रू. ५ लाख

रू. ५/- लाखाचे पुढे

काहीही नाही

रू. २५/- 

रू. ५०

काहीही नाही

काहीही नाही

काहीही नाही

5

इंटरनेटचा वापर करून एन.ई.एफ.टी. केल्यास

रू. १ लाखापर्यंत

रू. १ लाख ते रू. २ लाख

रू. २ लाखाचे पुढे

काहीही नाही

रू. १०/-

रू. १५/-

काहीही नाही

काहीही नाही

काहीही नाही